Agera mot klimathotet och minska sårbarheten

Debattartikel

Det pyr fortfarande i skog och mark efter sommarens bränder. Även om nya bränder fortfarande kan blossa upp verkar Sverige andas ut, för den här gången.

Hos landets bönder är dock läget allt annat än lugnt. Sommarens extremväder har lämnat många bönder med uteblivna skördar, brist på foder och risk för att behöva ta till drastiska åtgärder som nödslakt av djur. Kötiderna på slakterierna är extremt långa. Om foderbristen leder till att en mjölkbonde tvingas slakta sina djur kan det ta många år innan besättningen kan byggas upp på nytt.

Situationen för de skogsägare som sett oersättliga värden gå upp i rök är inte bättre. Alla partier tycks vara överens om att en översyn av krisberedskapen för bränder nu behövs. Det är såklart bra – en högre beredskap minskar riskerna och lindrar skadorna i framtiden. Samtidigt menar experter att även det modernaste av brandförsvar står försvarslöst mot extremvädrets megabränder. Och nästan alla missar elefanten i rummet: Klimatförändringarna.

Moderaternas svar på extremvädret är att göra det billigare att släppa ut. Förutom att slopa flygskatten vill man bland annat sänka dieselskatten för lantbruket. Det vore lika dåligt för klimatet som för lantbrukarna, vars möjligheter att ställa om till ett fossilfritt och mindre sårbart jordbruk skulle fördröjas avsevärt. Att moderaterna dessutom vill skära bort mellan var tredje och fjärde krona i klimat- och miljöbudgeten gör att man inte kan tro annat att de inte bryr sig om klimatfrågan.

Miljöpartiet tar klimatfrågan på allvar. I mer än 30 år har vi prioriterat att sänka utsläppen. Lika länge har vi pratat om att klimatförändringarna är ett säkerhetshot. Att ställa om samhället från fossila bränslen och anpassa det för att stå emot klimatförändringarnas effekter är för oss en självklar del av en modern, bred och grön säkerhetspolitik. Vi vill lyfta fram tre delar för att göra Sverige mindre sårbart och mer motståndskraftigt:

1) Öka beredskap och självförsörjning för att klara klimatkriser

Miljöpartiet vill öka anslagen till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och förbättra samordningen så att vi bättre klarar klimatrelaterade kriser och hot. Kommunerna kan inte lämnas ensamma med ansvaret för nationella kriser, vi behöver en krisledande myndighet i Sverige.

Vi vill öka Sveriges självförsörjning på livsmedel till 80 procent och göra Sverige mindre beroende av utländsk olja, t.ex. i form av jordbrukets insatsmedel såsom diesel och handelsgödsel. Enligt MSB:s experter är den bästa politiken för livsmedelsberedskap för ett nytt civilt försvar att påbörja omställningen till ett fossilfritt lantbruk. Där ingår ett utökat ekologiskt jordbruk som en självklar del.

2) Klimatanpassa byggnader och infrastruktur

Miljöpartiet vill att alla kommuner och landsting/regioner upprättar planer för klimatanpassning, att plan- och bygglagen görs om och att kommunerna får rätt att använda VA-avgiften för att minska risken för klimatrelaterade skador, exempelvis vid översvämning, erosion eller ras.

Lika viktigt är att utrusta och plantera fler träd vid våra skolor, äldreboenden och sjukhus så att människor som vistas där bättre klarar värmeböljor. Uppsala kommun är bäst i Sverige på klimatanpassning enligt en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Men fler kommuner måste följa Uppsalas exempel.

3) En offensiv klimatpolitik för att sänka utsläppen

Med MP i regering har klimat- och miljöbudgeten mer än dubblerats, satsningarna på förnybar energi och bränslen ökat och skatterna på utsläpp höjts. När riksdagen klubbade klimatlagen och antog målet om 100 procent förnybar energi, var det vi gröna som tryckte på. Och utan Miljöpartiet i regering hade Isabella Lövin i EU-förhandlingar inte kunnat driva igenom slopade utsläppsrätter motsvarande 30 gånger Sveriges årliga utsläpp.

Nu går vi till val på att bygga ihop Sverige med tåg som går i tid, klimatsmart mat, energieffektiva bostäder och att genomföra mer av grön skatteväxling så att det blir dyrare att släppa ut och billigare att arbeta.

Vi kan klara att möta hotet från klimatförändringarna om vi agerar nu. Men då krävs det gröna partier som vågar tala klarspråk och som vågar sätta klimatet först. Det är tydligt att Miljöpartiet behövs mer än någonsin.

Maria Gardfjell, riksdagskandidat för Miljöpartiet de gröna
Erik Apel, riksdagskandidat för Miljöpartiet de gröna