Uppsalas förskolor är bra

Debattartikel

Förskolans roll i skolsystemet behöver stärkas och det behövs blocköverskridande samarbete för att göra detta på allvar. Så jag blev mycket glad när jag läste Liberalernas artikel i UNT 180518. Det är i förskolan som barnen startar sin utbildningsresa, det är starten på deras livslånga lärande och det är här de lägger grunden för att så småningom skaffa sig en gymnasieexamen.

Förskolan ska vara en trygg och säker plats, men även en plats för lärande. För att kunna vara det måste alla barn ha rätt till en förskola där de får gå i en barngrupp som lever upp till skolverkets riktmärken barngruppsstorlek och till målen i läroplanen. Miljöpartiets målsättning för förskolan ligger helt i linje med de frågor som förskoleupproret driver.
Liberalerna föreslår ett antal åtgärder för att stärka förskolan. Det är bra förslag och finns redan med i den plan för kompetensförsörjning som utbildningsnämnden beslutade 2016. Kompetensförsörjningsplanen bottnar i vad personalen själv efterfrågar och är grunden för vad som ska genomföras.
Miljöpartiet har varit drivande i nuvarande majoritet för att höja kvalitén i förskolan. Och vi kan se resultat. På bara två år har den snittet på barngrupperna i Uppsala minskat till 12 barn samtidigt som personaltätheten har ökat från 6 till 5,2 barn per årsarbetare. Uppsala kommun har varit bland de bästa i Sverige på att söka statsbidrag, vilket gjort att över hälften av de kommunala förskolorna lever upp till skolverkets riktmärken.
Vi har också förbättrat vikariefömedlingen och ökat dialogen med både fristående och kommunala förskolor. Vi har startat utbildningar för barnskötare så att de kan vidareutbilda sig till förskollärare och fattat beslut om hur man ska kunna utvecklas under hela sitt yrkesliv. Vi har höjt lönerna för förskollärare och personalen i förskolan har nu äntligen tillgång till arbetskläder.

Kommunala Flogsta förskola fick i förra veckandet bästa resultat som någon förskola har fått någonsin i en kvalitetsgranskning. Tidigare har Von Bahrs förskola fått samma utmärkelse. I Uppsala har vi hög kvalitet på förskolorna. Vi har en mångfald av förskolor med olika pedagogiker och inriktningar och det tycker vi är bra.

Det innebär inte att vi är nöjda. För ojämlikheten är fortfarande stor, vilket framgår av de berättelser som kommit fram i förskoleupprorets sammanställning och som Liberalerna citerar i artikeln. Men vi har kommit en bra bit på väg på kort tid och det ska vi vara stolta över. Det arbete vi gjort hittills visar att satsningarna på mindre barngrupper minskar sjukfrånvaron och gör att färre barn behöver särskilt stöd.
När vi tillträdde i den rödgröna majoriteten hade alliansen precis infört 30 timmars vistelsetid i förskolan för föräldralediga och arbetslösa, men med otillräckliga resurser och resultatet blev större barngrupper och en stressad personal. Vi bestämde att återinföra 20 timmar i veckan, vilket förbättrat situationen. Vi prioriterade högre grundbelopp för att kunna få ner barngrupperna.
Något Liberalerna inte skriver i sin debattartikel är att de och större delen av alliansen åter vill höja vistelsetiden, vilket riskerar att rasera de förbättringar som nu gjorts. Detta trots att personalen i förskolorna är tydliga med att det kommer att försämra verksamheten och öka barngrupperna. I Miljöpartiet prioriterar vi istället en förskola av hög kvalitet där både barn och personal mår bra och utvecklas.
För förskolans framtid är att den stora begränsningen inte pengar, utan tillgång på utbildad personal och lokaler. Miljöpartiet vill fortsätta förbättra förskolan så att alla barn i Uppsala kommun får vistas i en liten barngrupp. Därför bygger vi många nya förskolor.  Bara i höst öppnar vi sex nya förskolor i kommunal regi. Även fristående förskolor planerar att starta vilket vi välkomnar.
För Miljöpartiet är satsningar på förskolan en av de viktigaste investeringar vi kan göra för på barn och ungas välmående för framtiden. Alla barn har rätt till en förskola av hög kvalitet.
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i förskoleutskottet

Våra prioriterade frågor