Miljöpartiets 10 förslag för energiomställning av Uppsala län.

 1. Skattefrihet också för andelsägd elproduktion
  Utvidga den skattefrihet som idag finns för egenägd förnybar elproduktion till att också omfatta andelsägd elproduktion. Därmed blir det möjligt för de som bor i lägenheter att sätta upp gemensamma solceller på det gemensamma taket och få skattebefrielse för det.
 2. Intäkter från vindkraft
  Låt kommunerna behålla intäkterna från fastighetsskatt för vindkraftsanläggningar. På så sätt kan kommunerna stimuleras till att medverka till att ta fram kartläggning kring var det är optimalt med vindkraft.
 3. Energilagring
  Stimulera nya lösningar med energilagring så att t.ex. batterier i elbilar kan fungera som reglerkraft.
 4. Minska effekttopparna via styrmedel
  Minska effekttopparna genom att införa styrmedel i form av timdebitering, som ger incitament för att lägga om förbrukningen till delar av dygnet då elen är billigare, med smarta elsystem som ser till att styra otidsbunden elanvändning till de tider elen är som billigast.
 5. Möjlighet till egen energiförsörjning
  Fler fastigheter ska vid ny- och ombyggnation utrustas med möjlighet till egen energiförsörjning, till exempel genom att takytor utrustas med solceller. Offentligt ägda lokaler ska här gå före.
 6. Höga energieffektivitetskrav
  Vid fastighetsinvesteringar och upphandlingar av energikrävande utrustning ska Region Uppsala ställa höga krav på energieffektivitet.
 7. Förnybar energi
  All energi som används inom Region Uppsala ska komma från förnybara källor.
 8. Egen energi- och drivmedelsproduktion
  Uppsala ska bli Sveriges första fossilfria kommun. Detta kräver att Uppsala kommun satsar på utbyggnaden av lokal förnybar energi, biogas, vindkraft och solceller. Reningsverket byggs nu om för ökad biogasproduktion och Miljöpartiet vill skapa ytterligare möjligheter för ökad produktion genom ökad insamling av komposterbart material.
 9. Moderna fastigheter utifrån ett grönt helhetstänk
  Fler fastigheter ska vara lågenergihus och solceller installeras på fastighetstak, där det är möjligt. Nya tekniska innovationer, smarta energilösningar, kloka transportlösningar och social hållbarhet ska alla vägas in när nya bostadsområden planeras. För att möjliggöra förslagen ovan bör kommunen förvärva mark i planerade områden.
 10. Fler laddstolpar och tankställen
  Kraftigt utökat antal laddstolpar och fler tankställen för biogas. Region Uppsala/UL ska främja utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankställen för biogas och andra biodrivmedel, exempelvis så att de tankställen som etableras för kollektivtrafiken också är tillgängliga för privatbilister. Vårt mål är att Uppsala län når 100 procent förnybart inom transportsektorn till 2030.

Se reportage från SVT här

https://www.svt.se/nyheter/val2018/mp-vill-oka-tempot-i-utbyggnaden-av-fornybar-energi