Full fart för cykeln

Debattartikel

Debattartikel i UNT 16 maj 2018.

Trafikverket ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta för ökad cykling och att detta ska prioriteras i den statliga trafikplaneringen.

 

Cykeln är verkligen fantastisk och kan på ett smidigt sätt lösa en stor del av vårt vardagliga transportbehov. Den ger frihet att själv bestämma var och när en resa ska göras, att göra en paus på vägen eller komma fort fram. Dessutom utan att orsaka trängsel i gatumiljön, buller eller luftföroreningar i stadsmiljön, och inte eller någon märkbar klimatpåverkan. Ökad cykling innebär även ökad fysisk aktivitet, vilket kraftigt minskar riskerna för många sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Miljöpartiet vill på nationell nivå sätta igång ett arbete med att bygga ihop hela landet med ett nationellt stomnät av cykelvägar och leder.

Det handlar inte alltid om att cykla långt, men att alltid ha tillgång till säkra och trygga cykelvägar. Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige kortare än fem kilometer. Det finns alltså en tydlig potential att öka cyklingen, något som skulle innebära mindre buller och mindre utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. Miljöpartiets långsiktiga mål är att cykelresornas andel av det totala antalet resor ska kunna öka med 50 procent till 2030. Elcykelpremien har bidragit till att elcykelboomen nu blir ett faktum. Fler och fler inser att cykel kan vara ett utmärkt alternativ till bil, även på sträckor upp till ett par mil.
Under nästa mandatperiod vill Miljöpartiet bygga minst 1000 nya cykelvägar och snabbcykelstråk för att skapa ett sammanhängande nät av cykelmöjligheter. Motsvarande satsningar har gjorts i andra länder och kan mycket väl göras även i Sverige.
Vi behöver stärka cykelns roll i samhällsplaneringen. Miljöpartiet vill att Trafikverket ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta för ökad cykling och att detta ska prioriteras i den statliga trafikplaneringen. Vi vill Trafikverkets medel för cykelvägar ska öka.

Faktorer som snabbhet, bekvämlighet, och trygghet spelar stor roll för vilket färdmedel som väljs. Även om cykeln är som allra mest använd i tätorterna är den även ett självklart alternativ för längre resor, i synnerhet då cykel kan kombineras med kollektivtrafik. Detta förutsätter goda anslutande gång- och cykelvägar och säkra parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter som stationer, resecentra och arbetsplatser. Ny teknik med allt effektivare elcyklar ökar dessutom cyklingens räckvidd för allt fler och på sikt finns därför såväl intresse som goda möjligheter för att skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät.
I december förra året antogs en regional cykelstrategi för Uppsala län med syfte att främja cyklingen i länet och med tre tydliga mål inför år 2030:
– andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent
– cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
– antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017.

Till dessa mål finns också strategier, så som att bytet mellan olika transportmedel (till exempel från cykel till tåg) ska upplevas som snabb och effektiv i ett hela-resan-perspektiv. Strategierna i sin tur kompletteras med insatsområden, så som att cykelparkeringarna runt prioriterade bytespunkter ska förbättras men också informationsinsatser för ett ökat hjälmanvändande.
Från årsskiftet har kostnaden för att ta med cykeln på regionbuss halverats och på Upptåget är det helt gratis.
Region Uppsala anordnar ett Cykelforum varje år, för att samla de offentliga och privata aktörer som arbetar med frågorna. Första Cykelforumet blir den 27 september i Knivsta.
Genom att binda ihop orter runt om i länet så gynnar det alla som bor längs med sträckan. Det är viktigt att vi kan göra aktiva val och välja bra färdmedel för att ta oss dit vi vill. Med mer separerade cykelbanor och gångbanor kan cyklister och gångtrafikanter ta sig fram på ett säkrare sätt. Förra sommaren invigdes cykelbanan mellan Heby och Morgongåva och 13 juni invigs en ny gång- och cykelväg mellan Knivsta och Vassunda.
Uppsala kommun ligger långt fram och arbetar enligt målet att vara Sveriges bästa cykelstad.
En del i arbetet inom handlingsplanen är att Uppsala kommun till år 2018 bygger fem snabbcykelleder. Uppsala kommun är i slutfasen med den senaste cykelleden till Ulva Kvarn. Nu pågår planeringen för en breddad cykelväg mot Sävja. Arbete pågår också med att under året starta byggnation av ett cykelparkeringshus vid resecentrum. Parkeringshuset får två våningar. En ny öppningsbar rullbro för gång- och cykeltrafik ska också byggas under året i höjd med Vindbrovägen vilket gör det möjligt att ta sig över Fyrisån i Årike Fyris till fots eller med cykel.
De områden som formas för att prioritera cyklister och gående blir ofta tillgängligare, mindre bullriga och får en bättre luftkvalitet.
För barn och unga ger säkra gång- och cykelvägar möjlighet att på ett hållbart och hälsofrämjande sätt ta sig till skola, vänner och fritidsaktiviteter.

Jenny Lundström (MP)
regionråd

Maria Gardfjell (MP)
kommunalråd

Rickard Malmström (MP)
kommunalråd

Niclas Malmberg (MP)
riksdagsledamot

Våra prioriterade frågor