Många gröna avtryck i budgeten

Debattartikel

Måndag 18 juni tar vi beslut i regionfullmäktige om regionplan och -budget. Här finns tydliga gröna avtryck, skriver Jenny Lundström (MP) och Malena Ranch (MP). Debattartikel i UNT 17 juni 2018.

Måndag 18 juni tar vi beslut i regionfullmäktige om regionplan och -budget. Här finns tydliga gröna avtryck där vi tar viktiga kliv mot en förbättrad hälsofrämjande och effektiv vård och där hållbar utveckling är utgångspunkten för hela Region Uppsalas verksamhet. Region Uppsala ska vara en kraft i förflyttningen mot ett hållbart samhälle, där Agenda 2030 och de globala målen är styrande.

Redan i dag tar Region Uppsala ett stort ansvar i hållbarhetsfrågor.

Nu förtydligar vi vikten av att inkludera social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv i Region Uppsalas beslut.

År 2020 kommer kollektivtrafiken att vara fossilfri. Vi inleder nu ett arbete för att utveckla fler tankstationer för biogas i länet och tar viktiga steg för en introduktion av elbussar i stadstrafiken i Uppsala. Vi går vidare med arbetet för att rena Akademiska sjukhusets avloppsvatten från antibiotika och resistenta mikroorganismer, och de grönytor som finns i anslutning till våra fastigheter ska skötas så att biologisk mångfald främjas.

Allt fler väljer att åka kollektivt och 2017 hade UL 46,5 miljoner påstigande. Under förra året introducerades ett nytt stadsbusslinjenät i Uppsala och vi förenklade för länsövergripande pendlingsresor genom införandet av Movingo.

Vi går nu vidare med att förstärka stadsbusstrafiken i Uppsala och ett förslag till nytt stadsbusslinjenät kommer att tas fram för Enköping.

Regeringens satsning på fyrspår Uppsala-Stockholm växlar vi upp genom att tillsammans med Uppsala kommun bygga spårväg i Uppsala, så att vi får det kapacitetsstarka och effektiva kollektivtrafiksystem som Uppsala behöver.

Resandeutvecklingen på Upptåget har varit kraftig under de senaste åren. I slutet av nästa år kommer de första nya tågen, som har dubbelt så hög kapacitet än dagens Upptåg, tas i bruk på Ostkustbanan. De reginatåg som vi behåller kommer då flyttas över till sträckningen Uppsala-Sala, vilket innebär att vi även får en kapacitetsförstärkning på Dalabanan. Detta är en mycket viktig investering för att bibehålla Upptågets popularitet och för att kunna möta en fortsatt resandeökning.

Region Uppsala ska ha en hälso- och sjukvård som är hälsofrämjande, jämlik, effektiv och modern.

Ett mer hälsofrämjande synsätt, fokus på utformning av vård tillsammans med patienten samt omställning med fokus på nära vård, där den digitala utvecklingen ger begreppet närhet en ny dimension.

Individen kan göra mycket för sin hälsa men samhället ska inte avgöra hur den enskilde människan ska leva sitt liv. Däremot kan vi med politiska beslut främja val och möjligheter för individen. Av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige är hälften relaterade till matvanor och fysisk aktivitet, så dessa områden måste ha ett tydligt fokus i det hälsofrämjande arbetet.

Därför ger vi i budgeten ett tydligt uppdrag till alla vårdförvaltningar att utveckla sitt hälsofrämjande arbete, så att vårdpersonalen stödjer patienten i hens egen kontroll över hälsa, sjukdom och liv.

Miljöpartiet gläder sig över de satsningar vi nu gör som främjar den nära vården. I den budget vi lägger fram tillsammans med Socialdemokraterna gör vi flera viktiga satsningar.

Barnavårdcentralerna (BVC) är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet i sitt arbete med alla barn i länet. Vi avsätter pengar för att kunna höja ersättningen till BVC för att de ska ha möjlighet att utveckla sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Vi gör även en satsning på barnmorskemottagningarna för att stärka vårdkedjan efter graviditet och förlossning.

Genom att tidigt erbjuda kvinnor att komma på återbesök på samtal om förlossningsupplevelsen och kontroll av bäckenbottenmuskulatur och amning kan man snabbt fånga upp de kvinnor som har fysiska svårigheter efter förlossning samt dem som riskerar att utveckla en förlossningsdepression. Barnmorskemottagningarna har ett otroligt viktigt uppdrag att främja hälsa, exempelvis med stöd till fysisk aktivitet och andra insatser för levnadsvanor som leder till god hälsa både för mamman och barnet.

Framtidens hälso- och sjukvård är hälsofrämjande och har närhet som ledord. Det krävs en omställning av hälso- och sjukvården för att bygga ut den nära vården med fokus på primärvården. Den här mandatperioden har vi påbörjat förflyttningen med att rikta ett större fokus på primärvården. Den utvecklingen måste vi fortsätta.

Jenny Lundström, regionråd (MP)

Malena Ranch, regionråd (MP)

Våra prioriterade frågor