Personalen först

Det har länge investerats för lite i vården. För att korta vårdköerna behöver vi prioritera personalen framför stora skattesänkningar.

Därför beslutar regionstyrelsen i dag om 65 miljoner kronor på mer personal, rätt personal och nöjdare personal i vården.

Välfärden fungerar inte utan sina anställda. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, fysioterapeuter, apotekare och flera andra yrkeskategorier medverkar till en hälso- och sjukvård i världsklass, men de behöver fler kollegor.

En trygg och jämlik vård som vi gemensamt finansierar och som vi alla har rätt till – oavsett plånbokens storlek – är en del av den svenska modellen. Den kan dock aldrig tas för given.

Resursbrist och ökande behov gör att sjukvården hela tiden måste vända på varje krona och göra sina prioriteringar.

Att minska vårdköerna blir därför en av samhällets viktigaste uppgifter framöver, och för oss som vill fortsätta utveckla den svenska modellen finns det bara en väg framåt: vårdpersonalen måste gå före stora skattesänkningar.

Regeringen har under den gångna mandatperioden ökat resurserna till välfärden med 35 miljarder kronor. Det har inte löst alla problem, långt ifrån, men det har gjort att vi kunnat lägga om politiken i rätt riktning.

Regeringen har lovat att fortsätta med och utöka dessa satsningar. Det ger vården långsiktighet och ekonomiska muskler, och står i kontrast mot de 36 miljarder i skattesänkningar som moderaterna lovar om de vinner valet. Valet 2018 blir på så vis avgörande för vårdens framtid.

Personalbrist är den främsta orsaken till vårdens problem.

Under lång tid har lönerna för vårdens medarbetare släpat efter och inte utvecklats i den takt som samhället i övrigt har gjort. Bemanningssituationen är ansträngd vilket också påverkar arbetsmiljön för befintlig personal och väntetiderna till vissa behandlingar. När det inte går att rekrytera fast personal tvingas vi i stället ta in inhyrd personal, vilket driver upp kostnaderna samtidigt som lagarbetet inom vården försämras. För att lösa vårdens problem behöver vi mer personal, nöjdare personal och rätt personal på rätt plats.

Därför fattar vi i dag beslut om att tillföra 65 miljoner kronor till vårdpersonalen i Uppsala län. Personalmiljonerna kommer att satsas på ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor och minskad administration. Det finns ingen quick fix för vården, men med de här personalmiljonerna tar vi steg i rätt riktning genom att prioritera vårdpersonalen före skattesänkningar.

Vi satsar på mer personal.

Många inom sjukvården anställdes i början av 70-talet, då sjukvården byggdes ut kraftigt. Det innebär att många av de som byggt upp vården kommer att gå i välförtjänt pension de kommande åren. De kommer bli svåra att ersätta. För att fler ska jobba i och utvecklas inom vården behöver det finnas goda möjligheter till ständig utveckling. Därför satsar vi på vidareutbildning för vårdpersonal, bland annat i form av utökad specialistutbildning för sjuksköterskor.

Vi måste se till att rätt personal fullt ut ska få arbeta utifrån sin kompetens. Nu får vårdpersonalen ägna mycket tid på administration och kringsysslor, som andra egentligen kan utföra. Därför avsätter vi resurser för att utveckla nya arbetssätt, bland annat genom avlastningspersonal och modernare teknik. På så vis får läkare, sjuksköterskor och undersköterskor mer tid till det de är utbildade för: att ge patienten god vård.

För att fler ska jobba i vården behöver vi nöjdare personal.

Det ska upplevas attraktivt att arbeta i hälso- och sjukvården och vara ett intressant val för unga i deras framtida yrkesval. Därför behöver vi satsa på bättre arbetsmiljö och -villkor. Det är helt avgörande för att klara personalbristen.

Under lång tid har det satsats för lite på sjukvården och vårdpersonalen. Vi har lagt om politiken sen Moderaterna styrde men det är fortfarande mycket som inte fungerar. Det finns ingen genväg förbi vårdens problem. Vården behöver mer resurser för att anställa fler och förbättra för de redan anställda. För oss går det före nya stora skattesänkningar.

Börje Wennberg, ordförande (S) i regionstyrelsen

Malena Ranch, vice ordförande (MP) i regionstyrelsen

Vivianne Macdisi, ordförande (S) i sjukhusstyrelsen