Sätt Uppsala i rörelse

Debattartikel

Det finns starka samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Forskning visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i fysisk aktivitet och idrott. Men förutsättningarna att röra på sig ser olika ut och folkhälsan skiljer sig påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper vilket gör det till en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Brist på rörelse och fysisk aktivitet är ett av de stora hälsohoten både i Sverige och Uppsala. I en rapport från Centrum för idrottsforskning 2017 framkom att majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna kom upp i minst 60 minuter pulshöjande motion och träning per dag. Gymnasieelever tillbringar närmare 80 procent av sin tid stillasittande. Enlig Hjärt-Lungfondens stora forskningsstudie SCAPIS 2015 så framkom att endast 7 procent av svenskarna i åldern 50-64 år rör på sig 30 minuter om dagen. Brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för flera allvarliga sjukdomar och riskerar till och med att förkorta livet.

Som kommun och region behöver vi samverka kring att skapa miljöer som främjar rörelse och hälsa. Det gäller särskilt för grupper som behöver extra stöd.

Miljöpartiet presenterar därför sex förslag som främjar hälsa och rörelse i Uppsala.

  • Fler utomhusgym i Uppsala! Utomhusgym lockar till aktivitet för människor i alla åldrar, skapar mötesplatser och gör det enkelt att träna och röra på sig. Vi vill se utomhusgym i trä av hög kvalitet i exempelvis Gränbyparken, vid Lyssnarängsbadet, längs Gula stigen och andra områden där människor rör sig. Att inrätta ytor för spontan lek och idrott är ett billigt sätt att öka folkhälsa och skapa attraktiva mötesplatser.
  • Mötesplatser för fysisk aktivitet. Ett par av kommunens träffpunkter för seniorer har gym som är mycket populära men till vilka det är långa väntetider. Vi vill öka tillgången till den typen av mötesplatser som en investering för hälsa. Bibehållen muskelstyrka och balans minskar risken för fallskador och förebygger ohälsa. Kommunen bör samarbeta med föreningsdrivna gym och träningsanläggningar för att skapa fler träffpunkter för fysisk aktivitet.
  • Rätt till rörelse. Många äldre rör sig för lite och kommer sällan ut i friska luften. Vi vill låta ett par äldreboenden och LSS-boenden bli piloter där de boende får tillgång till fysisk aktivitet och utevistelse 30 minuter varje dag vilket är vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Forskning visar att äldre med vårdbehov mår bättre av fysisk träning. Vi vill låta forskare följa och utvärdera effekterna hos de boende, exempelvis vad gäller läkemedelsförskrivning, balans och hälsa.
  • Långsiktigt samarbete med civilsamhället. Uppsala ska ha långsiktigt samarbete med föreningar för att skapa möjligheter till fysisk aktivitet. Vi vill att breddidrott, spontanidrott och jämställdhet ska vara ledord och att kommunen ska efterfråga kunskap och idéer från civilsamhället.
  • Nya bostadsområden ska främja rörelse. Vid planering av bostadsområden och stadsdelar ska kommunen ta hänsyn till och planera för möjlighet till rörelse och aktivitet.
  • Friskvård för att minska sjukfrånvaro. Uppsala kan utveckla sitt arbete som arbetsgivare. Fysisk aktivitet har bevisad positiv effekt vid många sjukdomar och symptom. Vi vill att anställda som har eller är i riskzonen för hög sjukfrånvaro ska få möjlighet till stöd till fysisk aktivitet via en personlig tränare eller instruktör.

Det finns starka samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Miljöpartiet anser att kommun och region behöver samverka för att mer främja fysisk aktivitet.

Låt oss ta ett stort steg framåt för ett Uppsala i rörelse!

Malena Ranch, regionråd Region Uppsala(MP)
Rickard Malmström, kommunalråd Uppsala(MP)
Susanna Tuvemo Johnson, Fysioterapeut, ledamot i sjukhusstyrelsen (MP)