Klimat

Grön stads- och landsbygdsutveckling

Staden och landet ska utvecklas med människor i fokus. En långsiktigt hållbar stadsutveckling kräver långsiktig planering och fokus på ekologisk och social hållbarhet. Stadsdelar och ny bebyggelse ska vara blandad. Här ska finnas såväl bostadsrätter och hyresrätter som små och stora bostäder. Samhällsservice och transporter måste planeras tidigt så att det blir lätt att leva klimatsmart och få ett enklare livspussel.

"Det ska vara lätt att bo, leva och transportera sig.
Både på landet och i staden."

Helena Nordström Källström - kandidat till kommunfullmäktige

Miljöpartiet vill prioritera utveckling vid starka kollektivtrafikstråk i länet där service kan utvecklas och människor lätt kan transportera sig med minskat bilberoende som följd. Genom att utveckla dessa områden kan underlagen för service och kollektivtrafik utvecklas ytterligare och göra det enklare att leva på landsbygden. På samma sätt ökar en tätare stad möjligheten att lätt nå den service man behöver i vardagen.

Grön infrastruktur i form av gröna stråk i staden, naturreservat, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar parker behöver utvecklas och värnas. Vid utbyggnad ska den biologiska mångfalden alltid beaktas och strukturer som stimulerar den utvecklas.

Staden och landsbygden ska också utvecklas så att tillgängligheten ökar för människor med olika typer av behov.

Att bygga i trä har mindre klimatpåverkan och Miljöpartiet vill därför öka användandet av trä vid både nybyggnationer och renoveringar. Miljöpartiet vill att fler hus ska vara lågenergihus samt att solceller installeras på fastighetstak, där det är möjligt.

Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och behovet av studentlägenheter är därför stort. Det finns idag en brist på uppskattningsvis 1000 studentlägenheter. Miljöpartiet vill att den bristen ska byggas bort under kommande mandatperiod.

Filmer

Vi arbetar för att

  • utveckla tätorter längs starka kollektivtrafikstråk (r + k)
  • ökat byggande i trä (k)
  • införa ett koj-index – som visar hur långt det är till närmaste skogsparti som är lämpligt för spontan skogslek, som att bygga kojor med mera. (k)
  • minst hälften av flerbostadshusen i kommunen ska byggas med trästomme senast år 2025 (k)
  • nya bostadsområden ska vara blandade avseende boendeformer och storlek. (k)
  • införa miljözon i centrum. Utreda vilka gaturum som behöver skyddas från biltrafikens luftföroreningar (k)
  • skapa ett stadsnära bad i Fyrisån (k)
  • motverka ny externhandel, satsa på service och handel i de mindre tätorterna i kommun och i Uppsalas olika stadsdelscentrum (k)
  • säkra god tillgång till snabbt internet i hela länet, vilket främjar företagande och utveckling (r)

Mer om grön stads- och landsbygdsutveckling

Mer om våra frågor