Klimat

Hållbara transporter

För arbete, skola, företagande och social samvaro behöver vi ofta transportera oss. Miljöpartiet arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att dessa transporter kan ske på enklast sätt för den enskilde och med minsta möjliga påverkan på vårt klimat.

"Framtidens transporter är effektiva, snabba och fossilfria"

Jenny Lundström - 1:a till Regionfullmäktige norra listan

Stora delar av våra utsläpp kommer från transporter. Det är därför centralt att prioritera utbyggnaden av hållbara transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara enkelt, smidigt och lättillgängligt. Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelstad och länet Sveriges bästa cykelregion, satsningar på cykelparkering, snabba och säkra cykelvägar och bra anslutningar till kollektivtrafik ska prioriteras.

Spårburen kollektivtrafik är kapacitetsstark och hållbar. Miljöpartiet vill därför se en snabb utbyggnad av såväl fyrspår på järnvägen till Stockholm som byggande av spårväg i det så kallade Kunskapsstråket och Ultunalänken från city via Akademiska sjukhuset, Biomedicinskt centrum, Ångström, Ulleråker och till Ultuna. Även förstärkning och utbyggnad av stationer på Dalabanan och ny järnväg mellan Uppsala och Enköping är satsningar som Miljöpartiet vill genomföra.

På landsbygden spelar bilen en viktigare roll än i staden och därför ska användandet av förnybara bränslen och el stimuleras. Miljöpartiet vill satsa på ett kraftigt utökat antal laddstolpar, fler tankställen för biogas samt pendlarparkeringar på landsbygden. I staden ska initiativ för fler bilpooler stimuleras.

För att minska antalet tunga transporter ska gods- och varutransporter i centrala Uppsala samordnas genom att inrätta fler logistiska centra samt verka för elektrifiering av godstransporter och minska sjöfraktens klimatavtryck.

Vi arbetar för att

  • Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelstad och Uppsala län Sveriges bästa cykelregion (k + r)
  • bygga spårväg i Kunskapstråket och Ultunalänken (k)
  • upprusta Dalabanan med nya stationslägen i Librobäck, Vänge, Järlåsa och Vitinge (r)
  • bygga Fyrspår till Stockholm med stopp i Bergsbrunna och Alsike (r + k)
  • bygga järnväg Uppsala – Enköping (r)
  • underlätta övergång till förnybara bränslen genom laddstolpar och tankställen för biogas (k + r)
  • kollektivtrafiken ska drivas på 100 procent förnybara drivmedel (r)
  • cykel ska prioriteras högre i samhällsplaneringen (r)
  • främja mobilitetslösningar som t.ex. lånecyklar och bilpooler (r)
  • kollektivtrafiken i länets större tätorter och i de starka stråken ska kunna konkurrera i restid med bilen (r)

* k=kommun r=region

Filmer

Mer om våra frågor

Mer om hållbara transporter