Människa

Jämställdhet och lika rätt

Ett mer jämställt och jämlikt samhälle ökar allas frihet. Det gäller trygghet, rättigheter, möjlighet att delta och möjligheter att ta del av samhällets olika delar. Miljöpartiet vill främja arbete för bättre jämställdhet och jämlikhet.

Alla ska kunna känna sig trygga och bli rättvist behandlade. Ingen ska diskrimineras eller begränsas på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla typer av hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas. Kunskapen om detta hos personal inom kommun och region behöver stärkas för att bättre stödja personer som är utsatta.

Transpersoners situation behöver uppmärksammas. Den psykiska ohälsan bland transpersoner är hög jämfört med övriga innevånare. Arbetet med bemötande av transpersoner i vården samt en översyn av utformning av utredning och väntetider behöver ses över inom Region Uppsala.

Miljöpartiet vill att såväl asylsökande som papperslösa ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som folkbokförda i Uppsala län. Det är ett tydligt budskap som grundas i uppfattningen om allas rätt till vård efter behov. Rasism och andra former av diskriminering är oacceptabelt och utgör idag hinder för en effektiv etablering för nyanlända. Det behövs ett aktivt arbete för att motverka detta.

Kvinnor och barn som lever i skyddat boende ska prioriteras så att inte bostadsbristen utgör problem för individen att lämna en våldsam relation.

Vi arbetar för att

  • fortsätta arbetet med jämnstäldhetsintegrering (r)
  • Region Uppsala främjar jämlika livsvillkor och levnadsvanor tillsammans med länets kommuner och civilsamhället (r)
  • mottagningen för könsdysfori vid Akademiska sjukhuset ska nå vårdgaranti för besök och utredning (r)
  • arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas (k)
  • alla som  har rätt till LSS-boende ska få bostad (k)
  • höja HTBQ-kompetensen och stärka skolornas möjligheter att göra sex- och samlevnadsundervisningen normkritisk och inkluderande (k)

* k=kommun r=region

Mer om våra frågor

Mer om jämställdhet och lika rätt