Människa

Nära vård

Vården ska finnas nära människor. Det är ofta den första kontakten, där utvärdering av symptom och besvär genomförs, och ofta även den enda kontakten eftersom många tillstånd kan bedömas och behandlas direkt.

Miljöpartiet bedömer att primärvården är underfinansierad och mer pengar behövs under kommande mandatperiod. Närheten behöver inte alltid handla om fysisk närhet utan tillgänglighet genom digitala kanaler behöver också utvecklas. Både för att avlasta medarbetare, för att skapa bättre arbetsmiljö och för att effektivisera vården. För patienterna skapas möjligheter till större inflytande och delaktighet.  Mobila närvårdsteam är ett annat sätt att öka tillgängligheten nära patienterna.

En grön primärvård sätter funktion före position. Det är viktigare att patienten får kontakt med vården än vilken funktion den person som man träffar har. Många vet vilka besvär de har och vilken hjälp de behöver. Då behöver de inte alltid träffa en läkare först, utan kan få rätt hjälp av en till exempel en distriktssköterska, fysioterapeut eller psykolog.

Miljöpartiet vill se både privata och offentliga aktörer inom länets primärvård. Båda bör stimuleras och ges resurser utifrån sina förutsättningar. Även andra driftsformer som medarbetarstyrda bolag och kooperativ bör stärkas.

Vi arbetar för att

  • göra en förstärkning av primärvården med 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden 2018-2022
  • stärka medarbetarstyrda driftsformer i primärvården
  • stärka samverkan mellan primärvården och relevanta sjukhusspecialister
  • utveckla den strukturerade samarbetet med vårdgivare för att stärka utvecklingstakten och innovationer inom primärvården

Mer om våra frågor

Mer om nära vård