Människa

Psykisk hälsa

I ett socialt hållbart samhälle är den psykiska hälsan central. En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter av livet; skolprestation, fritid, familje- och kompisrelationer och för den fysiska hälsan. Idag ser vi att allt fler drabbas av psykisk ohälsa.

"Kompetensen om psykisk hälsa måste öka
i alla yrkesgrupper som möter barn och unga."

Malena Ranch - Regionrådskandidat

Allt fler barn och unga känner sig stressade och oroliga. Det är ytterst viktigt att vända den trenden. Orsakerna till den ökande ohälsan hos unga är komplexa och kräver nya lösningar. Miljöpartiet vill se ett närmare samarbete mellan kommunen och region Uppsala för att åstadkomma en god och jämlik vård. Det förebyggande arbetet är centralt och små barngrupper i förskolan, tidiga insatser, föräldrautbildningar och familjecentraler är alla satsningar som Miljöpartiet vill se för att öka ungas psykiska hälsa.

Elevhälsan och ungdomsmottagningarna måste ha tillräcklig kapacitet men kompetensen måste ökas hos alla yrkesgrupper som möter barn och unga. Miljöpartiet vill att det ska finnas samtalsmottagningar för barn och unga i alla länets kommuner.

Behovet av specialiserad personal inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är stort och det är angeläget att öka tillgängligheten till vården för de barn och föräldrar som är i behov av den.

Idag är tillgången till psykologisk behandling ojämlik i länet och många vårdcentraler har långa väntetider för att få träffa en psykolog eller kurator. Det är inte acceptabelt.

Människor med symtom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) mår ofta mycket dåligt. Miljöpartiet vill att barn, ungdomar och vuxna med symtom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning snabbare ska få en utredning för att eventuellt få en diagnos och snabbare få rätt stöd.

Det är av yttersta vikt att all psykiatrisk vård präglas av transparens, rättssäkerhet och att den vård som bedrivs här alltid följer med i den medicinska utvecklingen.

Mer om psykisk hälsa

23 förslag för ökad psykisk hälsa

Filmer

Vi arbetar för att

 • det ska finnas samtalsmottagningar för barn och unga i alla kommuner i länet (r)
 • ökade resurser ges till förebyggande arbete riktat till barn och unga för att främja psykisk hälsa (r)
 • barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ska ha fungerande verksamheter i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar (r)
 • all ungdomsmottagningarna ska erbjuda både psykosocialt stöd och stöd för sexuell och reproduktiv hälsa (r)
 • det ska vara god tillgång till psykologisk behandling på vårdcentralerna (r)
 • öka det förebyggande arbetet (k)
 • ha fokus på tidiga insatser (k)
 • öka ungas inflytande (k)
 • bygga ut elevhälsan (k)
 • skapa fler kulturmötesplatser (k)
 • satsa på rörelse och pulshöjande aktivitet i skolan (k)

* k=kommun r=region

Mer om våra frågor

Mer om psykisk hälsa