Miljö

Biologisk mångfald

Naturens komplexa system är det som skapar livsförutsättningarna på vår planet. Rubbningar i systemen kan få stora konsekvenser. Det är därför centralt att säkerställa att den biologiska mångfalden värnas och att åtgärder vidtas för att stimulera den.

Vår möjlighet till avkoppling i naturen har stor betydelse för hur vi mår. Naturreservat är viktiga för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter. Utbyggnad av gröna stråk i städer ger både ett trevligt stadsrum för människor, bättre luftkvalitet och ökad biologisk mångfald.

"Människan är del av ett komplext system
- vi måste värna balansen."

Rickard Malmström - kommunalrådskandidat Uppsala

Miljöpartiet vill bevara och stärka den biologiska mångfalden och öka kunskapen om artmångfalden. Miljöpartiet vill skydda viktiga åkermarker och även bilda nya naturreservat.

Klimatförändringarna medför ökad risk för översvämningar och vi måste ha beredskap för att stora vattenmängder kan flöda till Fyrisån på kort tid. Ekologiska och tekniska reningsmetoder behövs för att säkerställa att inte dagvatten går orenat ut i ån.  Genom att förbereda områden som kan tillåtas bli översvämmade skyddas andra delar längs med ån.

Våtmarker med kretsloppsanpassade system har många viktiga funktioner för att minska belastningen av kväve och fosfor i vattendrag, sjöar och i havet. Att bygga olika vattenstrukturer som till exempel dammar, samt gröna stråk av träd och gröna ytor i staden, ökar den biologiska mångfalden.

Vi arbetar för att

  • stärka den biologiska mångfalden genom moderna naturvårdsinsatser (k)
  • införa naturgaranti för barn (k)
  • utveckla besöksmålen Hammarskog, Ulva kvarn, Sunnerstagropen, Fjällnora och Björklingebadet (k)
  • öka satsningar för att hålla Uppsala rent (k)
  • öka beredskapen för översvämningar (k + r)
  • höja anslagen till Upplandsstiftelsen för att stärka arbetet med naturvård och skyddande av värdefull biologisk mångfald. (r)
  • ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska främjas i fastighetsförvaltningen (r)

* k = kommun r= region

Mer om våra frågor

Mer om biologisk mångfald

Debattartikel Rickard Malmström (MP) Karolina Skog (MP) UNT 180522

Vår flyer om biologisk mångfald (pdf)